การขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีใช้ระยะเวลานานเท่าใด


ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด ประมาณ 3-5 เดือน โดยจัดเตรียมเอกสารภาษาไทยของบุตรที่จะนำไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน การยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง ณ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ หลังจากยื่นตรวจสอบเสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาและรอผลการอนุมัติวีซ่า

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

การขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีใช้ระยะเวลานานเท่าใด

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน