การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมันมี 2 กรณี คือ

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน thailaendisch.de ให้บริการจัด ตรวจสอบความถูกต้อง แปล และยื่นเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในประเทศไทย (แปลและรับรองเอกสารของฝ่ายไทยสำหรับนำไปยื่นที่สำนักทะเบียนเยอรมันโดยฝ่ายเยอรมันเพื่อขอ Ehefähigkeitszeugnis สำหรับการแต่งงานในเมืองไทย) และการขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเยอรมันในประเทศเยอรมนี (Heiratsvisum)

ค่าใช้จ่ายในการแปล การตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตเยอรมันในประเทศไทย และค่าบริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

การจดทะเบียนสมรสทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยใช้เอกสารเหมือนกันทั้ง 2 กรณี เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละบุคคลว่าเป็นสถานภาพโสดหย่าร้างเป็นหม้าย หรือ เคยเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น นอกจากนี้นายทะเบียนเยอรมัน มีสิทธิ์เรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก ดังนั้นควรให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันติดต่อสอบถามสำนักทะเบียน ณ เมืองที่พำนักอยู่ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย ควรนำเอกสารตัวจริงหรือเอกสารที่มีตราประทับรับรองสำเนาถูกต้องจากสำนักทะเบียนเขต/อำเภอมาแปลเป็นภาษาเยอรมันก่อน เพราะทางสำนักงานจะช่วยตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และเสียค่าตรวจสอบเอกสารซ้ำอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« สำนักงานแปลและรับรองเอกสารการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย »

    แบบฟอร์มการติดต่อ

    ง่ายและสะดวกรวดเร็ว


    กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำการส่ง