DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar
สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

Beglaubigte Übersetzungen Deutsch/Thai - Legalisation bei der Deutschen Botschaft


เซบัสเทียน คีโซว์, 
เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ 
และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
 • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
  สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
  นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
  ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน

ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า


สำนักงานของเราได้รับการรับรองโดย
สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
สถานทูต
เยอรมัน

กรุงเทพฯ
สถานทูตสวิส กรุงเทพฯ
สถานทูต
สวิส

กรุงเทพฯ
สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
สถานทูตเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ
สถานทูตเบลเยี่ยม
กรุงเทพฯ
สถานทูตและกงสุลในต่างประเทศ
สถานทูตและกงสุลในต่างประเทศ
thailaendisch.de ...einfach gut beraten !