(ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรื่องการจดทะเบียนสมรส)

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้

  1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่มีหนังสือเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักทะเบียนเยอรมันว่า กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันได้หรือไม่
  2. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (กรณีที่สูติบัตรสูญหายหรือชำรุด) ซึ่งต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามสูติบัตร (ควรระบุ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ กรณีที่ใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ทางสถานทูตเยอรมันแนะนำ ให้ขอคัด ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือ สำนักทะเบียนกลางเท่านั้น
  4. ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่งเดียวที่ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเรา) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ * คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยสามารถมอบอำนาจให้ทางสำนักงานของเราไปขอคำร้องนี้แทนได้
  5. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใดมาก่อน เอกสารฉบับนี้มีอายุ 6 เดือน นับแต่วันที่อำเภอออกให้ โดยสามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
  6. กรณีคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย หรือ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5)
  7. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) เฉพาะกรณีที่มี ความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
  8. กรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียน เยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่ (ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสียงว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุง)

* หมายเหตุ 1. หากบุคคลสัญชาติไทยมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อจดทะเบียนสมรส ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา ระบุว่ายินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ และจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเยอรมันได้ (ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันด้วย) 2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางสำนักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อสอบถามเรื่องเอกสาร ที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการดูตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานของเรา (ติดต่อเรา)

« การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพหย่าร้าง »