DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
 • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
  สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
  นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
  ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

กรณีที่มีสถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน


(ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรื่องการจดทะเบียนสมรส)

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้
 1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่มีหนังสือเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักทะเบียนเยอรมันว่า กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันได้หรือไม่
 2. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (กรณีที่สูติบัตรสูญหายหรือชำรุด) ซึ่งต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามสูติบัตร (ควรระบุ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ กรณีที่ใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ทางสถานทูตเยอรมันแนะนำ ให้ขอคัด ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือ สำนักทะเบียนกลางเท่านั้น
 4. ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่งเดียวที่ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเรา) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ * คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยสามารถมอบอำนาจให้ทางสำนักงานของเราไปขอคำร้องนี้แทนได้
 5. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใดมาก่อน เอกสารฉบับนี้มีอายุ 6 เดือน นับแต่วันที่อำเภอออกให้ โดยสามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
 6. กรณีคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย หรือ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5)
 7. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) เฉพาะกรณีที่มี ความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
 8. กรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียน เยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่ (ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสียงว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุง)

* หมายเหตุ 1. หากบุคคลสัญชาติไทยมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อจดทะเบียนสมรส ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา ระบุว่ายินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ และจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเยอรมันได้ (ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันด้วย) 2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางสำนักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อสอบถามเรื่องเอกสาร ที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการดูตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานของเรา (ติดต่อเรา)

« การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพหย่าร้าง »