(ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรื่องการจดทะเบียนสมรส)
เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยกรณีที่มีสถานภาพหม้ายมีดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและไม่มีหนังสือเดินทาง จะต้องแปลบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) ทั้งนี้ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักทะเบียนเยอรมันว่า กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันได้หรือไม่
 2. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิด (กรณีที่สูติบัตรสูญหายหรือชำรุด) ซึ่งต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามสูติบัตร (ควรระบุ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา รวมทั้งชื่อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ ในกรณีที่ใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) ทางสถานทูตเยอรมันแนะนำ ให้ขอคัด ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือ สำนักทะเบียนกลางเท่านั้น
 4. ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง (ขอได้แห่งเดียวที่ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ตึก 3 ถ.นครสวรรค์ แขวงดุสิต (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-3569658 – โปรดระวังบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเรา) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้ * คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยสามารถมอบอำนาจให้ทางสำนักงานของเราไปขอคำร้องนี้แทนได้
 5. ใบมรณบัตร หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก) ของสามีที่เสียชีวิตแล้ว
 6. ใบรับรองสถานภาพการสมรส ซึ่งระบุว่า หลังจากสามีเสียชีวิต มิได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลใดอีก ทั้งนี้ควรระบุชื่อสามี เลขที่ใบมรณบัตร วันที่ออกให้ และสำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่ออกเอกสารให้ด้วย โดยสามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกให้
 7. กรณีคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย หรือ คู่สมรสเดิม หรือ บิดา-มารดา เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และชื่อสกุล (ช.1, ช.4 หรือ ช.5)
 8. ใบสำคัญการสมรส (คร. 3)
 9. ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร. 2) ทางสถานทูตเยอรมันแนะนำให้ไปขอคัดที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอ ที่เคยจดทะเบียนสมรส หรือ สำนักทะเบียนกลาง ท่านั้น
 10. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) เฉพาะกรณีที่มีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
 11. กรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันยื่นขอจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเยอรมนี (ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสียงว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุง)

* หมายเหตุ 1. กรณีที่ฝ่ายหญิงใช้ชื่อสกุลของสามีที่เสียชีวิต ต้องขอเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อสกุลของตนเอง ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน แล้วจึงจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ 2. นอกจากเอกสารดังกล่าว ทางสำนักทะเบียนเยอรมันอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจึงควรติดต่อสอบถามเรื่องเอกสาร ที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการดูตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานของเรา (ติดต่อเรา)

« เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพหย่าร้างเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่เป็นเพศเดียวกัน »