กรณีที่จดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในประเทศไทยแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาเยอรมัน คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) แปลเป็นภาษาเยอรมัน แล้วนำไปยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน จากนั้นนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ VFS Global สำหรับยื่นขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้

  1. สำเนาหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย
  2. ใบสำคัญการสมรสตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.3)
  3. ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึกตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.2)
  4. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) เฉพาะกรณีที่มีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
  5. คำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป

หลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันแล้ว หากคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีเยอรมัน ต้องนำหลักฐานทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอ ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านพร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ จากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแจ้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กองหนังสือเดินทางทุกแห่งในประเทศไทย หากคู่สมรสไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลตามสามี สามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตได้ก่อน แล้วจึงแจ้งการจดทะเบียนสมรสและดำเนินการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลตามสามีที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เมื่อกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งต่อไป (ดูรายละเอียดได้ที่นี่).

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่เป็นเพศเดียวกันวีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดา »