DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
 • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
  สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
  นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
  ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

วีซ่าติดตามคู่สมรส


กรณีที่จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยา คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) แปลเป็นภาษาเยอรมัน แล้วนำไปยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต จากนั้นนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานทูตสำหรับยื่นขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้
 1. สำเนาหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย
 2. สใบสำคัญการสมรสตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.3)
 3. ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึกตัวจริงพร้อมตรารับรองจากสถานทูตเยอรมัน (คร.2)
 4. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) เฉพาะกรณีที่มีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
 5. คำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป
หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว หากคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี ต้องนำหลักฐานทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอ ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านพร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ จากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแจ้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กองหนังสือเดินทางทุกแห่งในประเทศไทย

หากคู่สมรสไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลตามสามี สามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตได้ก่อน แล้วจึงแจ้งการจดทะเบียนสมรสและดำเนินการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลตามสามีที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เมื่อกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งต่อไป (ดูรายละเอียดได้ที่นี่).

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่เป็นเพศเดียวกัน วีซ่าบุตรติดตามมารดา/บิดา »