คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้”ในประเทศไทย (ชื่อภาษาเยอรมันว่า Ehefähigkeitszeugnis อ่านออกเสียงว่า เอ-เฮอ-แฟ-ฮิก-ไคท์-ซอยก์-นิส) ก่อนที่คู่สมรสฝ่ายเยอรมันจะได้ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” Ehefähigkeitszeugnis ก็ต้องนำเอกสารของทั้งสองฝ่ายไปยื่นที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ซึ่งคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยจึงต้องเตรียมเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วน รับรองที่สถานทูตเยอรมันและนำมาแปลเป็นภาษาเยอรมันก่อนที่จะส่งเอกสารไปที่ประเทศเยอรมนี

“หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” Ehefähigkeitszeugnis ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ต้องนำมาแสดงต่อสถานทูตเยอรมัน ที่กรุงเทพฯ เพื่อขอให้ดำเนินการออก “หนังสือรับรอง”(ชื่อภาษาเยอรมันว่า Konsularbescheinigung อ่านออกเสียงว่า คอน-ซู-ลาร์-เบ-ไช-นิ-กุง) ตามกฎหมายไทย คู่สมรสสามารถจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอได้ทุกแห่งในประเทศไทย แต่คู่สมรสต้องนำ “หนังสือรับรอง” Konsularbescheinigung ไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปยื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอ เพื่อขอจดทะเบียนสมรส

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว หากต้องการแจ้งการสมรสที่ประเทศเยอรมนี และ/หรือ ขอวีซ่าติดตามสามี ก็ต้องนำต้นฉบับของใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ที่ออกโดยสำนักทะเบียนเขต/อำเภอ ไปรับรองที่สถานทูตเยอรมัน ว่าเป็นเอกสารที่ไม่ปลอมแปลง การรับรองเอกสารโดยทั่วไปแล้วใช้ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30-45 ยูโรต่อ 1 ฉบับ ขึ้นอยู่กับเอกสาร สำหรับใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) ที่ออกโดยสำนักทะเบียนเขตบางรัก กรุงเทพฯ สามารถยื่นขอรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน และรอรับเอกสารคืนได้เลย โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 30-35 ยูโร และนำใบสำคัญการสมรส (คร.3) และทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) มาแปลเป็นภาษาเยอรมัน ทางสำนักงานของเรามีบริการทั้งแปลและรับรองเอกสาร

หมายเหตุ   บุคคลสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางหากประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เนื่องจากสามารถทำหนังสือเดินทางได้หลังจดทะเบียนสมรส เมื่อได้เปลี่ยนชื่อสกุลในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แล

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและคนเยอรมันการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี »