DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
 • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
  สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
  นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
  ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี


คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีต้องเตรียมเอกสารของตน ให้ครบถ้วนสำหรับการจดทะเบียนสมรส ดังรายละเอียดที่จะกล่าวไป และนำมาแปลเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องมีการยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทย

หลังจากที่เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมันว่าไม่ได้ปลอมแปลงแล้ว ต้องส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมคำแปลที่แนบ ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจ(ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสียงว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุง) และสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ฝ่ายสัญชาติไทย ซึ่งต้องให้สถานทูตรับรองสำเนาถูกต้อง ลายมือชื่อก่อนให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมัน เพื่อให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่ และขอหนังสือนัดหมายจดทะเบียนสมรส ที่เรียกว่าAnmeldung zur Eheschließung (อ่านออกเสียงว่า อัน-เมล-ดุง ซัวร์ เอ-เฮอ-ชลี-ซุง) โดยคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันต้องส่งเอกสารดังกล่าวตัวจริงมาให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส

ก่อนการยื่นขอวีซ่า ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานทูต www.bangkok.diplo.de คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส (ค่าธรรมเนียม 75 ยูโร) ต่อสถานทูตเยอรมันด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด
 1. เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยพร้อมคำแปล (เอกสารแล้วแต่กรณี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป)
 2. หนังสือเดินทางของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
 3. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) เฉพาะกรณีที่มี ความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
 4. คำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป
 6. หนังสือนัดหมายจดทะเบียนสมรสจากสำนักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี
 7. ใบนัดหมายขอยื่นวีซ่า

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพโสด »