คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีต้องเตรียมเอกสารของตน ให้ครบถ้วนสำหรับการจดทะเบียนสมรส ดังรายละเอียดที่จะกล่าวไป และนำมาแปลเป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องมีการยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทย

หลังจากที่เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยได้รับการรับรองจากสถานทูตเยอรมันว่าไม่ได้ปลอมแปลงแล้ว ต้องส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมคำแปลที่แนบ ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจ(ชื่อเป็นภาษาเยอรมันว่า Beitrittserklärung อ่านออกเสียงว่า ไบ-ทริทท์ส-แอร์-แคล-รุง) และสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส ฝ่ายสัญชาติไทย ซึ่งต้องให้สถานทูตรับรองสำเนาถูกต้อง ลายมือชื่อก่อนให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมัน เพื่อให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ณ เมืองที่พำนักอยู่ และขอหนังสือนัดหมายจดทะเบียนสมรส ที่เรียกว่า Anmeldung zur Eheschließung (อ่านออกเสียงว่า อัน-เมล-ดุง ซัวร์ เอ-เฮอ-ชลี-ซุง) โดยคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันต้องส่งเอกสารดังกล่าวตัวจริงมาให้คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส

ก่อนการยื่นขอวีซ่า ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ VFS Global คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส (ค่าธรรมเนียม 75 ยูโร ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของ VFS Global) ต่อ VFS Global ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด

  1. เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยพร้อมคำแปล (เอกสารแล้วแต่กรณี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป)
  2. หนังสือเดินทางของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
  3. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) เฉพาะกรณีที่มี ความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
  4. คำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป
  6. หนังสือนัดหมายจดทะเบียนสมรสจากสำนักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี
  7. ใบนัดหมายขอยื่นวีซ่า

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพโสด »