หากคุณได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีแล้ว จะต้องทำการแจ้งการสมรสที่ประเทศไทยและขอเปลี่ยนนามสกุลตามสามีที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่คู่สมรสสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ และทำหนังสือเดินทางใหม่..

ดำเนินการแล้ว

1391
ครั้ง

เราขอเสนอบริการให้คุณ ดังนี้

กรณีที่ 1 คุณจะกลับประเทศไทย เพื่อแจ้งสถานภาพเนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนแรก ทางสำนักงานเราแปลทะเบียนสมรส (Heiratseintrag, Formule B) หรือ ใบสำคัญการสมรส (Eheurkunde) หรือ ใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ (Internationale Heiratsurkunde) เป็นภาษาไทย (ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทางสำนักรัฐบาลท้องถิ่น/ฝ่ายปกครอง หรือสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ประเทศเยอรมนีรับรองเอกสารซ้ำอีก)

หลังจากนั้น สำนักงานเราจะนำเอกสารที่แปลแล้วไปยื่นต่อสถานทูตเยอรมันและกระทรวงการต่างประเทศของไทย ณ กรุงเทพฯ เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร แล้วจึงส่งเอกสารให้คุณที่ประเทศไทย หรือที่ประเทศเยอรมนี ตามความต้องการของคุณ

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 299 ยูโร โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง และค่ารับรองเอกสารทั้งหมดแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินเรื่องที่ประเทศเยอรมนี จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก

คุณนำเอกสารที่เราได้ดำเนินการให้ไป ”แจ้งการสมรส“ ที่อำเภอที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน “ขอเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี“ เพื่อทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีที่คุณไปดำเนินการที่เขต/อำเภอคนเดียวโดยที่สามีไม่ไปด้วย ทางเขต/อำเภออาจจะเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของสามี และ/หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุลตามสามี

หากคุณต้องการให้ทางสำนักงานเราดำเนินการให้ กรุณาส่งทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) ของคุณ มาที่สำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ ( ติดต่อเรา) พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย

ในกรณีที่คุณไปดำเนินการที่เขต/อำเภอคนเดียวโดยที่สามีไม่ไปด้วย ทางเขต/อำเภออาจจะเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ เช่น สำเนาหนังสือเดินทางของสามี และ/หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุลตามสามี

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3891 (ที่ไทย) หรือโทร 030-2099 5690 (ที่เยอรมัน) หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาเยอรมัน

กรณีที่ 2 คุณต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแจ้งการสมรสที่ประเทศไทยแทนคุณ

ในกรณีนี้ คุณต้องให้ฝ่ายปกครองแห่งรัฐ (Regierungspräsidium) ที่ประเทศเยอรมนีรับรองความถูกต้องของทะเบียนสมรส (Heiratseintrag, Formule B) หรือ ใบสำคัญการสมรส (Eheurkunde) หรือ ใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ (Internationale Heiratsurkunde) แล้วจึงส่งมาให้ที่สำนักงานของเราแปล โดยจะส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานที่กรุงเบอร์ลิน และทางแฟกซ์หรืออีเมล์ด้วย ทางสำนักงานจะส่งคำแปลที่รับรองความถูกต้องแล้วกลับไปให้คุณทางไปรษณีย์

หลังจากที่คุณได้รับเอกสารจากเราแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมิวนิก หรือสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อ 1. การรับรองเอกสาร 2. การออกหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ที่จะดำเนินการแจ้งการสมรสแทนคุณที่ประเทศไทย 3. การออกหนังสือยินยอมจากคู่สมรสเรื่องการใช้ชื่อสกุล (ทั้งนี้ ต้องสอบถามกับทางกงสุล หรือ สถานทูตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างของคู่สมรส)

เอกสารทั้งหมด คุณสามารถส่งมายังสำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้ทางสำนักงานทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อรับรองเอกสารเสร็จแล้ว ทางสำนักงานของเราจะจัดส่งไปให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณทางไปรษณีย์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวติดต่อกับที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ทำการแจ้งสถานภาพสมรส และแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านของคุณ จากนั้น บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องส่งหลักฐานการแจ้งสถานภาพ (คร.22) พร้อมแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) และใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) ไปให้คุณที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทำหนังสือเดินทางใหม่

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 229 ยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ และค่าจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว

ข้อเสนอ: หากคุณต้องการให้สำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารที่ได้จากเขต/อำเภอกลับไปให้คุณที่เยอรมนีผ่านการส่งแบบด่วน (DHL) ด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 70 ยูโร ซึ่งคุณจ่ายทั้งหมดแค่ 299 ยูโร เท่านั้น!

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3891 (ที่ไทย) หรือโทร 030-2099 5690 (ที่เยอรมนี) หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« วีซ่าติดตามแม่กรณีพ่อแม่หย่าร้างการเรียนภาษาเยอรมัน »

    แบบฟอร์มการติดต่อ

    ง่ายและสะดวกรวดเร็ว


    กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำการส่ง