เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ คู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยควรตรวจสอบรายละเอียดของ เอกสารที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอออกให้อย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ เช่นในหนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ฯลฯ หากเอกสารยังมีข้อผิดพลาด ต้องขอให้สำนักทะเบียนเขต/อำเภอแก้ไขหรือออกฉบับใหม่ให้ทันที ห้ามขีดฆ่าหรือแก้ไขเอกสารด้วยตนเอง

การยื่นเอกสารต่อทางราชการ

ต้องนำเอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับไปแสดงประกอบด้วยเสมอ ในกรณีที่เป็นสำเนาของต้นฉบับภาษาไทย ซึ่งไม่สามารถนำเอกสารตัวจริงมาแสดงได้ ต้องให้ทางสำนักทะเบียนเขต/อำเภอประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องด้วย และในกรณีที่เอกสารชำรุดหรือสูญหาย ต้องติดต่อทางสำนักทะเบียนเขต/อำเภอ เพื่อขอคัดสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานและประทับตรารับรองสำเนาถูกต้องให้ด้วย

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าทุกประเภท ต้องนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูต

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การแปลเอกสารติดต่อสำนักงานแปลเอกสาร »