บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันและภาษาไทย โดยล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศ

แปลแล้ว

28237
หน้า

ล่ามของเรา นายเซบัสเทียน คีโซว์ และนายเอริค ช็อทท์สเต็ดท์ เป็นล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมันให้รับรองคำแปลถูกต้อง มีอำนาจหน้าที่แปลและรับรองเอกสารภาษาไทยและภาษาเยอรมัน ซึ่งคำแปลสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในประเทศเยอรมนี และในประเทศไทย

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน thailaendisch.de มีบริการจัด ตรวจสอบความถูกต้อง แปล และยื่นเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในประเทศไทย และการขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติเยอรมันในประเทศเยอรมนี วีซ่านำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูที่เยอรมนี และศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี ต่อสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ เป็นต้น พร้อมทั้งรับหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายเยอรมัน

คำแปลของ thailaendisch.de นำไปยื่นกับสำนักทะเบียนเยอรมัน (Standesamt) ศาลเยอรมัน (Gericht) และหน่วยราชการเยอรมันอื่น ๆ (Behörden) ได้ทุกแห่ง

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน thailaendisch.de ให้บริการแปลเอกสารทั้งในเมืองไทยและที่ประเทศเยอรมนี

เอกสารภาษาไทยที่จะนำไปยื่นต่อทางราชการของประเทศเยอรมนี นอกจากจะต้อง ได้รับการประทับตรารับรองว่าไม่ได้ปลอมแปลงจากทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ยังจะต้องแปล เป็นภาษาเยอรมันโดยล่ามที่สถานทูตเยอรมันยอมรับและที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจในการรับรองคำแปลถูกต้องได้เท่านั้น ซึ่งเอกสารสามารถแปลได้ทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี

เอกสารภาษาเยอรมันที่จะนำมายื่นต่อทางราชการในประเทศไทยต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยล่ามที่สถานทูตเยอรมันยอมรับ
หลังจากนั้นต้องนำเอกสารภาษาเยอรมันพร้อมคำแปลไปให้สถานทูตเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ ประทับตรารับรองเอกสาร หลังจากนั้นนำไปรับรองนิติกรณ์ที่ แผนกนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575 1056-61) แล้วจึงนำไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การเรียนภาษาเยอรมันการขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ »

    แบบฟอร์มการติดต่อ

    ง่ายและสะดวกรวดเร็ว


    กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำการส่ง