DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันและภาษาไทย โดยล่ามที่รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กรุงเทพฯ
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
  • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
    สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
    นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
    ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

การแปลเอกสาร


บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันและภาษาไทย โดยล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศ


ติดต่อสอบถามเอกสารภาษาไทยที่จะนำไปยื่นต่อทางราชการของประเทศเยอรมนี นอกจากจะต้อง ได้รับการประทับตรารับรองว่าไม่ได้ปลอมแปลงจากทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ยังจะต้องแปล เป็นภาษาเยอรมันโดยล่ามที่สถานทูตเยอรมันยอมรับและที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจในการรับรองคำแปลถูกต้องได้เท่านั้น ซึ่งเอกสารสามารถแปลได้ทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี

เอกสารภาษาเยอรมันที่จะนำมายื่นต่อทางราชการในประเทศไทยต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยล่ามที่สถานทูตเยอรมันยอมรับ
หลังจากนั้นต้องนำเอกสารภาษาเยอรมันพร้อมคำแปลไปให้สถานทูตเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ ประทับตรารับรองเอกสาร หลังจากนั้นนำไปรับรองนิติกรณ์ที่ แผนกนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575 1056-61) แล้วจึงนำไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย

บริการจัด ตรวจสอบความถูกต้อง แปล และยื่นเอกสารที่ใช้ใน การจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่านำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนีต่อสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ เป็นต้น พร้อมทั้งรับหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายเยอรมัน

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การเรียนภาษาเยอรมัน การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ »


แบบฟอร์มการติดต่อ

ง่ายและสะดวกรวดเร็วกรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำการส่ง

ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ได้รับ   ไม่ได้รับ