ลูกของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอายุ 16 ปีแล้ว สามารถนำมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่


ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เมืองที่คุณพำนักอยู่ ทั้งนี้ทางเราแนะนำให้ลองติดตามสอบถามก่อนว่าจะอนุญาตให้เด็กขอวีซ่าได้หรือไม่ เพราะโดยปกติการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี เด็กควรมีอายุไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ลูกของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอายุ 16 ปีแล้ว สามารถนำมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน