อยากจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมัน แต่ใบเกิดหรือสูติบัตรตัวจริงสูญหาย จะต้องทำอย่างไร


กรณีที่ใบเกิดหรือสูติบัตรสูญหาย จะต้องไปติดต่ออำเภอ/เขต ที่แจ้งเกิดไว้ เพื่อขอคัดสำเนาต้นขั้วสูติบัตร (ตอนที่ 2) หรือหากไม่มีต้นขั้วเก็บไว้แล้ว ทางอำเภอ/เขตที่แจ้งเกิดนั้นหรืออำเภอ/เขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน จะออก หนังสือรับรองการเกิด ขึ้นมาให้ใช้แทน

อยากจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมัน แต่ใบเกิดหรือสูติบัตรตัวจริงสูญหาย จะต้องทำอย่างไร

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน