คำแปลของคุณทั้งการแปลจากภาษาเยอรมันและการแปลเป็นภาษาเยอรมันได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติหรือไม่


ล่ามของเราได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจในการแปลเอกสารและรับรองคำแปลถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมัน โดยจะมีลายมือชื่อและตราประทับของล่ามกำกับ ซึ่งคำแปลสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในประเทศเยอรมนีและในประเทศไทย

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

คำแปลของคุณทั้งการแปลจากภาษาเยอรมันและการแปลเป็นภาษาเยอรมันได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน