ลูกอายุ 18 ปีแล้ว สามารถมาพำนักกับแม่ที่เยอรมนีได้หรือไม่


ไม่ได้ครับ การขอวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักด้วยที่ประเทศเยอรมนี โดยทั่วไปทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองจะอนุมัติ ให้กับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เด็กที่มีอายุระหว่าง 16-17 ปี อาจได้รับข้อยกเว้น


คำถามอื่นๆ

ลูกอายุ 18 ปีแล้ว สามารถมาพำนักกับแม่ที่เยอรมนีได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน