สำนักทะเบียนเยอรมันต้องการหลักฐานเรื่องถิ่นที่อยู่ในลักษณะของสำเนาทะเบียนบ้าน หรือในลักษณะของแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)


เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักทะเบียนเยอรมัน บางสำนักทะเบียนอนุญาตให้ใช้แบบใดก็ได้ บางสำนักทะเบียนก็เฉพาะเจาะจงเป็นแบบใดแบหนึ่ง หรือบางสำนักทะเบียนก็ต้องการทั้งสองแบบ

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

สำนักทะเบียนเยอรมันต้องการหลักฐานเรื่องถิ่นที่อยู่ในลักษณะของสำเนาทะเบียนบ้าน หรือในลักษณะของแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน