สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ สามารถช่วยประสานงานเรื่องการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) ได้หรือไม่


สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

แฟนของคุณจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) จากสำนักทะเบียนเยอรมันด้วยตนเอง

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ สามารถช่วยประสานงานเรื่องการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) ได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน