เอกสารภาษาไทยของฝ่ายคนไทยที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน ต้องนำเอกสารไปรับรองตรานิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยหรือไม่


กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน เอกสารภาษาไทยของฝ่ายคนไทย ไม่ต้องรับรองตรานิติกรณ์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ แต่จะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน และเอกสารภาษาไทยจะต้องยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalisation)  ณ สถานทูตเยอรมัน ด้วยหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี ณ เมืองที่แฟนคุณอาศัยอยู่

เอกสารภาษาไทยของฝ่ายคนไทยที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน ต้องนำเอกสารไปรับรองตรานิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน