คุณสามารถช่วยเรื่องการขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ไปประเทศเยอรมนี ได้หรือไม่


เราช่วยคุณได้แน่นอน โดยเรามีบริการตั้งแต่การแนะนำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าไปประเทศเยอรมนี การนัดหมายคิวยื่นวีซ่า การกรอกคำร้องวีซ่า รวมถึงการจัดซื้อประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับประเทศเยอรมนี

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

คุณสามารถช่วยเรื่องการขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ไปประเทศเยอรมนี ได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน