คำแปลของคุณที่แปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยภาษาเยอรมันใช้ยื่นที่สถานทูตออสเตรียในเมืองไทยได้หรือไม่


ได้ เนื่องจากเราเป็นล่ามที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการจะแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันเพื่อนำไปยื่นกับสำนักทะเบียนที่ประเทศออสเตรีย แนะนำว่าควรสอบถามนายทะเบียนที่ประเทศออสเตรียก่อนว่าจะรับคำแปลจากล่ามจากประเทศเยอรมนีหรือไม่ เนื่องจากบางสำนักทะเบียนที่ประเทศออสเตรียกำหนดให้ใช้คำแปลของล่ามประจำเมืองนั้น ๆ เท่านั้น

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

คำแปลของคุณที่แปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยภาษาเยอรมันใช้ยื่นที่สถานทูตออสเตรียในเมืองไทยได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน