เอกสารใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี


กรณีมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของเด็ก

1. หนังสือเดินทางของเด็ก (ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)

2. สูติบัตรของเด็ก

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)* 

4. หนังสือรับรองอำนาจการปกครองบุตร* โดยต้องระบุว่ามารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวและบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร

5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็กหรือของบิดามารดา (กรณีที่เด็กหรือบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)

6. ใบมรณบัตร (กรณีบิดาเสียชีวิต)

กรณีมารดาเคยจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าร้างกับบิดาของเด็ก

1. หนังสือเดินทางของเด็ก (ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)

2. สูติบัตรของเด็ก

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)* 

4. ทะเบียนการหย่า (คร.6) ที่ระบุว่ามารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือคำพิพากษาจากศาล (กรณีในทะเบียนการหย่าระบุว่าบิดามีอำนาจปกครองบุตร หรือมีอำนาจปกครองร่วมกันทั้งบิดาและมารดา ซึ่งมารดาจะต้องติดต่อกับศาล เพื่อทำเรื่องขอย้ายอำนาจการปกครอง)

5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็กหรือของบิดามารดา (กรณีที่เด็กหรือบิดามารดาเคยเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)

6. ใบมรณบัตร (กรณีบิดาเสียชีวิต)

* เอกสารมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

เอกสารใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน