เราสามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าติดตามมารดาจากประเทศไทยเพื่อไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี ไปพร้อมกับการทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่เยอรมันได้หรือไม่


สามารถทำไปพร้อมกันได้ โดยเริ่มจากการเตรียมเอกสารภาษาไทยสำหรับจดทะเบียนสมรสและการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาให้ครบ จากนั้นให้ทางสำนักงานของเราแปลเอกสาร และนำเอกสารต้นฉบับไปยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง ณ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าแต่งงานที่ประเทศเยอรมนี และวีซ่าบุตรติดตามมารดาพร้อมกันได้

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.deLINE: thailaendisch.de

เราสามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าติดตามมารดาจากประเทศไทยเพื่อไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี ไปพร้อมกับการทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่เยอรมันได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน