ลูกของเราจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางของตัวเองสำหรับการขอวีซ่าติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีหรือไม่


จำเป็น โดยผู้มีอำนาจปกครองบุตร หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องเป็นผู้พาเด็กไปทำหนังสือเดินทาง ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของเด็ก จะต้องแสดง หลักฐานหนังสืออำนาจปกครองบุตร จากอำเภอ/เขต ที่ระบุว่ามารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวและบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ในกรณีจดทะเบียนหย่ากับบิดาเด็ก จะต้องแสดงหลักฐาน ทะเบียนการหย่า (คร.6) หรือคำพิพาษาจากศาล ที่ระบุว่ามารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.deLINE: thailaendisch.de

ลูกของเราจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางของตัวเองสำหรับการขอวีซ่าติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน