ฉันอยากให้ทางสำนักงานของคุณดำเนินการทั้งหมดในเรื่องการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาได้หรือไม่


ทางสำนักงานสามารถดำเนินการแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน การยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง ณ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และการดำเนินการยื่นขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา ให้คุณได้

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ฉันอยากให้ทางสำนักงานของคุณดำเนินการทั้งหมดในเรื่องการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน