แฟนฉันเป็นคนเยอรมัน เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ


คุณจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปติดต่อกับสำนักงานเขตบางรัก เพื่อทำนัดหมายก่อน

  • หนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) จากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงต่างประเทศของไทยเรียบร้อยแล้ว
  • พาสปอร์ตของแฟน
  • บัตรประชาชนของคุณ

ในวันจดทะเบียนสมรส คุณจะต้องมีล่ามไปด้วย พร้อมกับพยานจำนวน 2 คน โดยคนแรกจะต้องเป็นญาติเท่านั้น ส่วนคนที่สองสามารถเป็นเพื่อนได้

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

แฟนฉันเป็นคนเยอรมัน เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน