เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี กับทางสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ มีอะไรบ้าง


เอกสารมีดังต่อไปนี้         

  1. เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยพร้อมคำแปล (เอกสารแล้วแต่กรณี ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป)
  2. หนังสือเดินทางของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
  3. สำเนาหน้าตราประทับวีซ่าครั้งก่อนๆที่ฝ่ายคนไทยเคยเข้าประเทศเยอรมี
  4. สำเนาหน้าวีซ่าครั้งก่อนๆที่แฟนเคยเข้าประเทศไทย
  5. ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) เฉพาะกรณีที่มี ความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี ซึ่งควรติดต่อสอบถามที่สถานทูตเยอรมัน
  6. คำร้องขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหน้าเต็ม พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป
  8. หนังสือนัดหมายจดทะเบียนสมรสจากสำนักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี ฉบับจริง
  9. ใบนัดหมายขอยื่นวีซ่า

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี กับทางสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ มีอะไรบ้าง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน