เราจะต้องยื่นเอกสารอะไรต่อสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อขอหนังสือรับรอง(Konsularbescheinigung)


เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบคือ 

  • หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) จากสำนักทะเบียนเยอรมัน
  • แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสาร (Fragebogen)
  • พาสปอร์ตของฝ่ายชาย
  • พาสปอร์ตของฝ่ายหญิง หรือบัตรประชาชน

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

เราจะต้องยื่นเอกสารอะไรต่อสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อขอหนังสือรับรอง(Konsularbescheinigung)

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน