หลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง


คุณจะต้องนำเอกสารที่ได้มาหลังการสมรส ได้แก่

– ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ 

– ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2) 

ไปยื่นรับรองว่าไม่ปลอมแปลง (Legalisation) ที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ และจะต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาเยอรมันด้วย

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

หลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน