ก่อนจะจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย แฟนคนเยอรมันของฉันจะต้องนำหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรสที่ออกโดยสำนักทะเบียนเยอรมัน (Ehefähigkeitszeugnis) มาแปลเป็นภาษาไทย หรือนำไปรับรองกับหน่วยงานใด ด้วยหรือไม่


สิ่งที่แฟนของคุณจะต้องทำคือ นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ เพื่อขอหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) โดยไม่ต้องนำไปแปลหรือรับรองก่อนเลย

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ก่อนจะจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย แฟนคนเยอรมันของฉันจะต้องนำหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรสที่ออกโดยสำนักทะเบียนเยอรมัน (Ehefähigkeitszeugnis) มาแปลเป็นภาษาไทย หรือนำไปรับรองกับหน่วยงานใด ด้วยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน