ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ พ่อเด็กต้องไปเซ็นยินยอมที่อำเภอหรือสถานทูตเยอรมันด้วยหรือไม่


พ่อเด็กไม่ต้องเซ็นยินยอมใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะในกรณีที่พ่อแม่ของเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แม่เป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ส่วนในกรณีหย่าร้าง ต้องมีการระบุในบันทึกทะเบียนการหย่า (คร.6) ว่าแม่มีอำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว หากระบุว่าพ่อเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือพ่อกับแม่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน พ่อกับแม่เด็กต้องไปติดต่อที่ศาลเยาวชนและครอบครัวประจำจังหวัด เพื่อโอนอำนาจการปกครองบุตรมาไว้ที่แม่แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น พ่อจึงไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในตัวลูกอีก

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่าเยอรมัน

thailaendisch.de การแปลไทย-เยอรมัน และเยอรมัน-ไทย


คำถามอื่นๆ

ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ พ่อเด็กต้องไปเซ็นยินยอมที่อำเภอหรือสถานทูตเยอรมันด้วยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน