ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ ลูกต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตเยอรมันตอนที่ขอวีซ่าด้วยหรือไม่


ด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องไปแสดงตัวในการขอวีซ่าลูกติดตามแม่ เพราะต้องมีการประทับรอยนิ้วมือที่สถานทูตด้วย

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่าเยอรมัน

thailaendisch.de การแปลไทย-เยอรมัน และเยอรมัน-ไทย


คำถามอื่นๆ

ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ ลูกต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตเยอรมันตอนที่ขอวีซ่าด้วยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน