วีซ่าบุตรติดตามมารดา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


นอกจากหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ ต้องใช้สูติบัตรหรือใบเกิดของบุตร ทะเบียนบ้านของบุตร และหนังสือรับรองเรื่องอำนาจปกครองบุตร (ปค.14), ใบเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)


คำถามอื่นๆ

วีซ่าบุตรติดตามมารดา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน