วีซ่าบุตรติดตามมารดา ขอที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่


ไม่ได้ครับ การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักกับมารดาที่เยอรมนีนั้น ต้องยื่นคำร้องที่สถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ หรือกงสุลกิติมศักดิ์ของประเทศเยอรมนีประจำเชียงใหม่ หรือ ประจำภูเก็ต เท่านั้น


คำถามอื่นๆ

วีซ่าบุตรติดตามมารดา ขอที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน