ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ เมื่อลูกไปอยู่ที่เยอรมันแล้ว ให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีชาวเยอรมันได้เลยหรือไม่


แม้ว่าเด็กได้ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ และได้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้ว แต่เด็กใช้นามสกุลของสามีชาวเยอรมันของแม่ได้ ก็ต่อเมื่อมีการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายแล้ว และมีการระบุในเอกสารสำคัญว่า เด็กมีสิทธิ์ใช้นามสกุลของบิดาบุญธรรมได้

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่าเยอรมัน

thailaendisch.de การแปลไทย-เยอรมัน และเยอรมัน-ไทย


คำถามอื่นๆ

ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ เมื่อลูกไปอยู่ที่เยอรมันแล้ว ให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีชาวเยอรมันได้เลยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน