ฉันเคยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี แต่หย่าแล้ว และต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง


หากยังไม่ได้แจ้งการสมรสและการหย่าที่เมืองไทย คุณต้องแปลและรับรองใบทะเบียนสมรสและคำพิพากษาหย่าก่อน เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอ/สำนักงานเขต ทางอำเภอ/สำนักงานเขตจะรับแจ้งโดยออกเอกสารให้ คือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) เรื่องการสมรส/การหย่า

จากนั้น คุณต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส และคัดแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) เอกสารเหล่านี้ต้องนำมาแปลและอาจต้องยื่นให้สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง (ควรถามที่สำนักทะเบียนที่เยอรมันก่อนว่าทางสำนักทะเบียนต้องการให้มีการรับรองหรือไม่) ทั้งนี้ คุณสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจให้ญาติที่เมืองไทยดำเนินการแทนก็ได้

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ฉันเคยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี แต่หย่าแล้ว และต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน