ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทางสำนักงานของคุณสามารถขอเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสแทนฉันได้หรือไม่


ทางสำนักงานของเราสามารถขอเอกสารแทนคุณได้เป็นบางอย่าง เช่น เอกสารที่สามารถคัดได้ที่สำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพฯ ส่วนเอกสารอื่นคุณต้องมอบอำนาจให้ญาติที่เมืองไทยดำเนินการขอแทน

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทางสำนักงานของคุณสามารถขอเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสแทนฉันได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน