DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
  • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
    สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
    นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
    ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

วีซ่าบุตรติดตามมารดา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


นอกจากหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ ต้องใช้สูติบัตรหรือใบเกิดของบุตร ทะเบียนบ้านของบุตร และหนังสือรับรองเรื่องอำนาจปกครองบุตร (ปค.14), ใบเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)


คำถามอื่นๆ
 

ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ได้รับ   ไม่ได้รับ